Chân dung Khoai tây 2
Info
YEAR
2017
CATEGORY
TECHNIQUES
KÍCH THƯỚC/THỜI LƯỢNG
Tùy biến

Màu nước trên lụa.

Dữ liệu về tác phẩm đang được thu thập.