Chân dung Khoai tây 2


Trưng bày trong triển lãm "Gieo nhịp cử chỉ", Nguyễn Art Foundation, 2023.


Ảnh chi tiết tác phẩm trong triển lãm "Gieo nhịp cử chỉ", Nguyễn Art Foundation, 2023.


Ảnh chi tiết tác phẩm trong triển lãm "Gieo nhịp cử chỉ", Nguyễn Art Foundation, 2023.

Info
YEAR
CATEGORY
TECHNIQUES
SIZE
80 × 80 (cm)

Màu nước trên lụa.

Dữ liệu về tác phẩm đang được thu thập.