Vô đề 3

Ảnh: Lucie Marsmann. Nguồn: Thư cho mẹ. Đóng góp: Bộ sưu tập van Laak und Bérenger.

Ảnh: Lucie Marsmann. Nguồn: Thư cho mẹ. Đóng góp: Bộ sưu tập van Laak und Bérenger.

Info
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
165 × 124 (cm)

Chất liệu tổng hợp: accrylic trên giấy Dó (4 tấm) / màu nước trên vải xô (1 tấm).

Bộ sưu tập van Laak und Bérenger
1999
Bielefeld, Đức