Vô đề 8

Ảnh: Lucie Marsmann. Nguồn: Thư cho mẹ. Đóng góp: Bộ sưu tập van Laak und Bérenger.

Ảnh: Lucie Marsmann. Nguồn: Thư cho mẹ. Đóng góp: Bộ sưu tập van Laak und Bérenger.

Info
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
87 × 63 (cm)

Chất liệu tổng hợp: accrylic trên giấy Dó / màu nước trên vải xô.

Bộ sưu tập van Laak-Bérenger
1999
Bielefeld, Đức